หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   03 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงาน สร้างความสัมพันธ์กับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานและสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งฝึก ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ ร้านยาธนพัฒน์เภสัช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบความต้องการของแหล่งฝึกที่ต้องการความร่วมมือจากสำนักวิชา และจุดบกพร่อง สิ่งที่แหล่งฝึกต้องการให้ปรับปรุงระบบฝึกปฏิบัติงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.047 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th