หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวิมล  บวรศุภศรี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   08 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงาน การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพฯ รพ.สุราษฎร์ธานี ร้านยาห้องยาชุมชน และร้านยาเฟื่องฟ้าเภสัช
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  วันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้ติดตามนิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในโครงการจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผลจากการนิเทศพบว่า โรงพยาบาลดังกล่าวามีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ดี สามารถฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาชั้นปีที่ 6 สาขาเภสัชกรรมคลินิก บุคลากรที่ดูแลนักศึกษา มีความรู้ ความสามารถ เภสัชกรแต่ละท่านมีความเต็มใจที่จะให้ความรู้กับนักศึกษา และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยให้คำแนะนำผู้ป่วย ในส่วนของนักศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 6 มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานไปเป็นอย่างดี นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในการฝึกฝนทักษะการสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษา การให้คำแนะนำผู้ป่วยในโรคต่างๆ การทำ Journal Club ภายใต้การดูแลของเภสัชกรแหล่งฝึก โรงพยาบาลดังกล่าวจัดว่ามีความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ดีมาก ทั้งในด้านของสถานที่ บุคลากร และความรู้ เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งฝึกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ปี 6(สาขาเภสัชกรรมคลินิก)ต่อไป สำหรับร้านยาทั้ง 2 ร้าน ก็สามารถให้การดูแลให้ความรู้นักศึกษาได้ดี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รับทราบความต้องการและความคาดหวังของแหล่งฝึกที่ต้งอการให้นักศึกษาพ้ฒนา ซึ่งจะนำมาพัฒนาในด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน และพัฒนาวิธีการความร่วมมือในการแหล่งฝึกต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th