หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   55 1346    ถึงวันที่   55 1346
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มวล   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิทเศงาน รพ.สุราษฐธานี ร้านยาห้องยาชุมชน ร้านยาเฟื่องฟ้าเภสัช
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ได้เข้านิเทศงานทั้ง 3 แหล่ง เพื่อสอบถามคุณภาพนักศึกษา และหารือเกี่ยวกบัความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาแหล่งฝึก โดยมีข้อเสนอ ในการทำวิจัยร่วมกัน และการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในโรคบางโรคที่ยังไม่ลึกพอ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ด้านการดูแลนักศึกษา ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการฝึก และความคาดหวังของแหล่งฝึกที่ต้องการให้นักศึกษาเป็น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาระบบการฝึกงาน พัฒนานักศึกษา และพัฒนาแหล่งฝึกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th