หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   28 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยอุบล   จังหวัด  อุบลราชธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสมาพันธ์นักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทสไทย การสรุปการจัดการแข่งขันกีฬาและวิชาการ คูนแคนเกมส์ครั้งท
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  การประชุมสมาพันธ์นักศึกษาสาธารณสุข กฎระเบียบข้อบังคับของสมาพัน์ การจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษา การจัดกิจกรรมวิชาการ ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพสาธารณสุข

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาเครือข่าย ด้านวิชาการและ วิชาชีพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th