หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   55 846    ถึงวันที่   55 846
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงาน โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลหาดใหญ่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ได้นิเทศงาน โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งได้พูดคุยในส่วนการของระบบการดูแลนักศึกษาระบบการฝึกงานของแหล่งฝึก และการสร้างความร่วมมือรวมทั้งการพัฒนาแหล่งฝึกด้วย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ไปใช้พัฒนานักศึกษาให้ตรงกับสิ่งที่แหล่งฝึกประสงค์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนานักศึกษา และพัฒนาแหล่งฝึกให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th