หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   29 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   29 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศ.ศ.ภ.ท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    คณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  - เป็นการประชุมเพื่อหารือกำหนดการประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษา ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 30-31 พค. 2559 มีการกำหนดหัวข้อ วันเวลาและผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน ซึ่งทางม.วลัยลักษณ์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอการเรียนการสอนแบบเน้นชุมชน - ฟังบรรยายจากอ.นพ.ดนัย ในหัวข้อ outcome-based education

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย - สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th