หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   05 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมตวันนา กทม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    พยาบาลผุ้เชี่ยวชาญกับการขับเคลื่อนระบบการพยาบาล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

แนวคิดและแนวโน้มบทบาท APN ในการขับเคลื่อนระบบการพยาบาล

การพัฒนาระบบการพยาบาลในโรงพยาบาลเพื่อรองรับการปฏิบัติการพยาบาล APN

Leadership and change agent ในบทบาท APN เพื่อการขับเคลื่อนการพยาบาล

การจัดการรายกรณีในระบบการพยาบาลโดย APN

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการพยาบาลสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติในบทบาท APN

มุมมองของผู้ประเมินคุณภาพสถานพยาบาลต่อผลลัพะ์ของการปฏิบัติ APN   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
       การบูรณาการในบทบาท APN ต่อการพัฒนาสุขภาพและการดำเนินการวิจัยต่อเนื่องของสถานประกอบการและชุมชน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
     การจัดการวิจัยในพื้นที่

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th