หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรา  คงปราณ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   29 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   04 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

- วิวัฒนาการของแนวคิดและหลักการในการจัดทำ HIA กับนโยบายสาธารณะ

- กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)

- การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

- ขั้นตอนการประเมินผลทางสุขภาพ ได้แก่ การกลั่นกรอง (Screening), การกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบ (Scoping), การจัดทำร่างรายงาน (Review) และการผลักดันสู่การตัดสินใจ (Decision making) การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

- เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง (Health Risk Assessment), การใช้ระบาดวิทยาและเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน, การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม และการใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

- แนวทางการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535

- ปฏิบัติแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กรณีเหมืองแร่ทองคำ, กรณีที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้จากการบรรยายและตัวอย่างการปฏิบัติงานจริงที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้เครื่องมือทางระบาดวิทยาภาคประชาชนโดยการจัดทำแผนที่เดินดินในการระบุปัญหาในพื้นที่ที่มีแหล่งกำเนิดซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้ รวมถึงในการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถลงพื้นที่และดำเนินการได้โดยใช้เครื่องมือนี้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การใช้ HIA เป็นเครื่องมือในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น เช่น ปัญหาการร้องเรียน/ เหตุรำคาญ การสุขาภิบาลตลาดสด เป็นต้น โดยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพ และกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็นข้อเสนอร่วมกันพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th