หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   01 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเท
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    02 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

การประชุมดังกล่าวมีการบรรยาย 2 เรื่อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง "คุณภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน" กล่าวถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกตามที่ Academic Ranking of World Universities (ARWU) และ The Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) ประกาศนั้น มีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียนติดใน 100 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยยังมีความแตกต่างในด้านวัตถุประสงค์ เช่น บางมหาวิทยาลัยเน้นการวิจัย บางสถาบันเน้นการเรียนการสอนและการวิจัย แต่จุดมุ่งหมายหลักของมหาวิทยาลัยจริงๆ นั้นมีจุดเน้นหลัก 2 ประการ คือ เรื่องการสอนและการวิจัย สำหรับการบริการวิชาการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยที่เป็นสาธารณประโยชน์และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (การบริการวิชาการที่เน้นการหารายได้จากหน่วยงานเอกชนไม่ใช่จุดมุ่งหมายหลักของมหาวิทยาลัย) ดังนั้นเกณฑ์ในการพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยใดติดอันดับใดนั้นไม่ควรใช้การประเมินผลงานในภาพรวม สกว. จึงได้มีการประเมินคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชา เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาได้ทราบว่าผลการดำเนินงานของตนเองเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นในสาขาเดียวกันเป็นอย่างไร ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสาขาวิชาได้ดีกว่าการประเมินคุณภาพในภาพรวม

2. เรื่อง "บทบาทของ สกว. ในการประเมินผลงานวิจัยทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทย" กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและบทบาทของ สกว. สำหรับส่วนของการประเมิน TRF index นี้ สกว. ได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง ในปี 2557, 2554 และ 2557 และมีแผนดำเนินการครั้งที่ 4 ในปี 2560 โดยการประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพและปริมาณผลงานวิจัยเชิงวิชาการของอุดมศึกษาไทย ทราบถึงพัฒนาการของผลงานวิจัยเชิงวิชาการฯ เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำผลประเมินไปใช้พัฒนางานวิจัย และกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันของนักวิจัยในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับการประเมินนั้นยังคงเปิดรับใน 6 สาขาวิชาหลัก โดยให้แต่ละหน่วยงานสามารถส่งผลงานวิจัยเชิงวิชาการเข้าร่วมประกวดได้โดยความสมัครใจ ทั้งนี้ผลของ TRF index ที่ได้ สำหรับกลุ่มที่ได้ประเมิน rating 5 (TRF index 5-4.5) จะได้รับทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุน 1 ล้านบาท/ปี ต่อเนื่อง 3 ปี โดยเป็นลักษณะ matching fund สกว. และ มหาวิทยาลัยสนับสนุน (1:1) สำหรับหน่วยงานที่ได้รับการประเมินต่ำกว่า 4.5 ก็จะมีโอกาสนำผลจากการประเมินไปใช้ปรับปรุงแผนการวิจัยของหน่วยงาน นอกจากนี้ได้มีการกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญของการเผยแพร่งานวิจัย ซึ่งไม่ควรเน้นไปที่จำนวน publication แต่ควรคำนึงถึง impact ของงานชิ้นนั้นๆ หรือเรื่องของการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย วิชาการ พาณิชย์ ชุมชน/พื้นที่ และสาธารณะ การประเมิน TRF index จึงไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะจำนวน publication แต่มีการประเมินเรื่อง citation การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการจดสิทธิบัตรงานวิจัย สำหรับผลการประเมิน TRF index ในปี 2557 คร้ังนี้จะมีการสนับสนุนทุนให้สาขา/หน่วยงานที่ได้ rating 5 (TRF index 5-4.5) จำนวน 10 สาขาวิชา สำหรับสาขาที่ได้ rating 1-4 (TRF index 1-4.4) ให้พัฒนาโดยสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานที่มี TRF index สูง ทำงานเป็นลักษณะเครือข่าย และพยายามกระตุ้นให้มีการดำเนินงานวิจัยเพิ่มขึ้น

     ช่วงท้ายของการประชุมเป็นการสรุปวิธีการและผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 ซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน TRF index มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ Equivalent rating 5 journal publication/ faculty member (25%), Equivalent rating 5 journal publication / discipline (25%), Citation/ faculty member (25%) และ Citation/ discipline (25%) โดยให้คะแนนแต่ละตัวชี้วัดแบบอิงกลุ่ม รวมคะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก ข้อมูลที่จะนำมาใช้คิดคะแนน ได้แก่ จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (น้ำหนักคะแนนแตกต่างกัน) จำนวน citation ของผลงาน จำนวนสิทธิบัตร และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การประกาศผลรางวัลในครั้งนี้จะประกาศผล 6 สาขาวิชาหลัก สำหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จัดอยู่ในสาขาที่ 6 กลุ่มที่ 3 เทคนิคการแพทย์/สหเวชศาสตร์ มีหน่วยงานส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมิน 18 หน่วยงาน TRF index สูงสุด = 5 (1 หน่วยงาน) ต่ำสุด = 2 (4 หน่วยงาน) หน่วยงานที่ได้ TRF index 4-5 ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น (5) เทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล (4.3) สหเวชศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์ (4.0) เทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ (4.0) และ พยาธิวิทยา ม.มหิดล (4.0) สำหรับเทคนิคการแพทย์ มวล. ได้คะแนน TRF index อยู่ที่ 2.3 (คะแนนส่งเป็นความลับ ไม่ได้เผยแพร่ในงานประชุม)

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการเข้าร่วมประชุมประกาศผลการประเมิน TRF index ปี 2557 ทำให้ทราบว่าหน่วยงานของเรามีคะแนนประเมินด้านงานวิจัยเป็นเท่าใด และในสาขาเดียวกันมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีผลงานด้านการวิจัยเป็นอย่างไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ทราบทิศทางในการพัฒนางานวิจัยได้

การประเมินดังกล่าว สกว. ขอให้ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินโดยสมัครใจ จึงขอเชิญชวนให้ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัย สำหรับกลุ่มที่ 6 นอกจากสาขาเทคนิคการแพทย์แล้ว สาขากายภาพบำบัดและสาธารณสุขศาสตร์เองก็สามารถส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินได้เช่นกัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ตัวชี้วัด สิ่งที่ต้องพัฒนา ได้แก่

1. จำนวนงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องเพิ่มขึ้นตามจำนวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้น

2. การนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย ต้องเน้นงานวิจัยที่เป็นสาธารณะ หรือตอบโจทย์การใช้ประโยชน์ได้เป็นสำคัญ

3. การกระตุ้นให้อาจารย์เล็งเห็นความสำคัญของการบริการวิชาการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะนำมาสู่การได้โจทย์วิจัย เมื่อดำเนินการวิจัยแล้วจะได้นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา/ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้การพัฒนาด้านงานวิจัยเชิงวิชาการควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานที่มี TRF index สูง เพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นเป็นเสมือนพี่เลี้ยงในการสร้างงานวิจัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th