หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   19 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 1/2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  

หัวข้อการประชุมประกอบด้วย:

1. สรุปจำนวนนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพร้านยาแหล่งฝึกสำรวจร่วม

2. การประสานงานกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชนในการเพิ่มจำนวนแหล่งฝึก

3. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้อตกลงระหว่างร้านยาและคณะเภสัชศาสตร์

4.การจัดทำคู่มือคณาจารย์แหล่งฝึก

5. ระบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์

6. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร์

7. ทำเนียบเภสัชกรแหล่งฝึก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เพื่อวางแผนและดำเนินงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเตรียมข้อมูล เอกสาร  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเตรียมความพร้อมร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์ ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชนต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th