หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   25 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   28 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  

การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีวาระคือ

1. การจัดสรรแหล่งฝึกงานสำหรับการนิเทศ

2. การพิจารณาคู่มือและแบบนิเทศการฝึกงาน

3. การนัดหมายวันประชุมและสรุปผลการนิเทศ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการประชุมทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

1. แหล่งฝึกที่จะต้องไปนิเทศ คือ แหล่งฝึกในเขต zoning ของตัวเอง รวมถึง

โรงพยาบาล

- รพ. กระแสสินธุ์ สงขลา

- รพ. สงขลานครินทร์ สงขลา

 ร้านยา

- สถานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. สงขลา

- ร้านยา Boots terminal 21 กทม.

- ร้านยา Boots Paragon 2 กทม.

- ร้านยาฟาสซิโนนครศรีธรรมราช

- ศูนย์ยาทุ่งลุง สงขลา

- ซุปเปอร์เชพ ชุมพร

2. เนื่องจากวันที่ 18 ก.ค. 59 รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด ดังนั้นที่ประชุมมีมติให้ผลัดที่ 2 มีวันปฏิบัติงาน 24 วัน โดยนักศึกษาสามารถหยุดงานตามประกาศโดยไม่ต้องฝึกชดเชยและมีการจ่ายค่าตอบแทนแค่ 24 วัน

3. ให้เน้นย้ำนักศึกษาเรื่องการลาที่จำเป็นเท่านั้นเนื่องจากจะทำให้ชั่วโมงฝึกงานไม่ครบ

4. หากระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน หากไม่มีเภสัชกรประจำแหล่งฝึกอยู่ปฏิบัติให้นักศึกษารีบแจ้งอาจารย์ทันทีเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว

5. การเขียน SOAP เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการแสวงหาแนวทางจัดการปัญหา แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการที่ต่างกันแต่จะมีผลลัพธ์ที่เหมือนกัน หากอาจารย์แหล่งฝึกสงสัยขอให้อาจารย์ทำความเข้าใจกับแหล่งฝึก

6. การส่งรายชื่อของนักศึกษาในส่วนของร้านยา chain ทางส่วนกลางจะส่งให้รวมกันเอง

7. ส่งผลการนิเทศให้ส่วนกลางในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

8. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้งในวันที่ 16 กันยายน 2559

9. คู่มือฝึกงานจะส่งให้ทุกมหาวิทยาลัยในวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. การชี้แจงนักศึกษาระหว่างการเตรียมความพร้อมฝึกงานเรื่องวัหยุดเพิ่มเติมตามประกาศของรัฐบาล และประเด็นต่างๆจากที่ประชุม

2. การนำข้อมูลเข้าสู่การประชุมเรื่องการฝึกงานของสำนักวิชาเองเพื่อแบ่งสายการนิเทศก่อนจะประกาศแจ้งอาจารย์ให้เข้ารับการจัดสรร

3. การเตรียมการในเรื่องการส่งเอกสารยืนยันการฝึกงานของนักศึกษาในเขตความรับผิดชอบ

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th