หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   10 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์สหกิจศึกษา   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 2/2558
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ สถานประกอบการ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (3 ก.พ.59) และบริษัทเอ็มเอ็มพีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (9 ก.พ.59)


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา, ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานมากขึ้น และรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาได้อย่างเหมาะสม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทราบสถานการณ์ปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0467 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th