หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรา  คงปราณ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   17 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานเทศบาลตำบลปริกและสำนักงานเทศบาลนครสงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา-นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  

นิเทศงานสหกิจศึกษา นักศึกษา 2 คน คือ นางสาวปิยารัตน์ กิ่งเล็ก และนางสาวอาตียะห์ แมดาลู ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปริก และนิเทศงานนักศึกษา นางสาวอาอีฉ๊ะ หมัดอะด้ำ ที่สำนักงานเทศบาลนครสงขลา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- เทศบาลตำบลปริก พนักงานที่ปรึกษาชื่นชมนักศึกษาทั้งสองคน ในด้านต่างๆ เช่น มีน้ำใจไม่ปฏิเสธงานช่วยเหลืองานของสถานประกอบการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี นศ มีความรับผิดชอบต่องานได้ดี รวมทั้งความสามารถด้านวิชาการอยู่ในระดับดี และขอให้ปรับปรุงในด้านความคิดสร้างสรรค์ ต้องกล้าแสดงออก และเพิ่มเติมการประยุกต์ความรู้สู่การนำไปปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ นักศึกษามีความก้าวหน้าของโครงการและขอคำปรึกษากับอาจารย์นิเทศอย่างสม่ำเสมอ

- เทศบาลนครสงขลา นักศึกษาไม่สบายไม่สามารถพบกับอาจารย์นิเทศในวันและเวลาที่นัดหมายได้ แต่จากเข้าพบพนักงานที่ปรึกษา ทราบว่าที่ผ่านมา การปฏิบัติสหกิจของนักศึกษาไม่ได้มีปัญหามาก ยกเว้น ช่วงที่อาจารย์ไปนิเทศที่นักศึกษาไม่สบายติดต่อกันประมาณ 1 อาทิตย์ ทั้งนี้อาจารย์นิเทศและทางหลักสูตรรับมาประสานเพื่อตรวจสอบเรื่องภาวะการเจ็บป่วยของนักศึกษา   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th