หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรา  คงปราณ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   02 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา-นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  นิเทศงาน นักศึกษา นางสาวพัชรินทร์ บุญเกื้อที่สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการพบพนักงานที่ปรึกษา แจ้งว่า การปฏิบัติงานนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งด้านความรับผิดชอบ และความรู้ทางวิชาการ ไม่มีปัญหาที่น่าเป็นห่วง แต่บุคลิกของนักศึกษาที่เป็นคนค่อนข้างเงียบ ไม่ค่อยแสดงออก จึงทำให้ไม่ทราบความคิดเห็น/ ข้อสงสัยต่างๆ จากนักศึกษาเท่าที่ควร สำหรับโครงงานของนักศึกษายังมีความล่าช้าเนื่องจากการจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ยังไม่แล้วเสร็จ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th