หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   24 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สวทช   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นำเสนอผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำ “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งหวังที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนนำผลงานไปใช้ประโยชน์ เกิดการต่อยอด และยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งรวมงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การฝึกอบรม การสาธิต การดูงาน เอกสาร คู่มือ และคิดค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด ซึ่งโครงการนี้เน้นการส่งเสริมให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนไทยที่มีความสนใจที่จะนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีนำไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  โครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม มีช่องทางในการเข้าถึงนักวิจัย ผลงานวิจัย หรือเทคโนโลยี ที่ภาครัฐมีอยู่ เพื่อนำไปพัฒนาหรือต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะผลักดันใหัภาคอุตสาหกรรมไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งโครงการนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th