หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   20 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  

การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559 มีประเด็นสรุปตามที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ มีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

- เรื่องการจัดอบรมเรื่อง Patient safety ในวันที่ 10 มี.ค. 2559 ในงาน LA forum ซึ่งจะเป็นลักษณะของ case study (ครึ่งวัน) หลังจากนี้อาจมีการขอข้อมูลจากบัณฑิตใหม่ เพื่อจัดทำหลักสูตร Patient safety

- แบบสอบถามทัศนคติของผู้เรียนต่อการทำงานในชนบทและการเลือกทำงานในชนบท อยู่ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบเครื่องมือ ก่อนจะได้แจกจ่ายให้แต่ละมหาวิทยาลัยเก็บข้อมูล เพื่อสอบถามทัศนคติของผู้เรียนฯ ต่อไป

- เพื่อรองรับการเปิดประเทศ ASEAN ทางสภาวิชาชีพ ได้มีการแปลกฎหมาย พรบ.วิชาชีพ และ พรบ. ที่เกี่ยวข้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ขณะนี้อยู่ในระหว่างติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณาคดี ศาลปกครองอุดรธานี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 สาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องเรื่องการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพที่มีผลย้อนหลังให้ผู้มีใบประกอบวิชาชีพตลอดชีพต้องต่ออายุใบประกอบฯ ทุกๆ 5 ปี ศาลวินิจฉัยแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ จึงพิพากษาให้สภาเทคนิคการแพทย์ชนะคดี ระหว่างนี้โจทก์สามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน

วาระที่ 3.2 รายงานผลการพิจารณาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาการพัฒนาการบริการปฐมภูมิต่อเนื่องทุติยภูมิโดยชีวการแพทย์สารสนเทศฯ ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล อยู่ในระหว่างการดำเนินการ จะเสนอเป็นวาระเวียนต่อไป

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 เรื่องการขออนุมัติขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และสมัครเป็นสมาชิกของสภาเทคนิคการแพทย์ ในรอบนี้มีผู้ขอขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน

วาระที่ 4.2 ประธานอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเสนอพิจารณารับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 28 แห่ง ในครั้งนี้มีกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.สระบุรี ผ่านการ RE-LA ครั้งที่ 6 เป็น รพ. แรก แสดงให้เห็นถึงการคงอยู่ในระบบคุณภาพได้ยาวนานถึง 18 ปี

วาระที่ 4.3 นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาการเยียวยา จัดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ ของทั้ง 2 สถาบัน เดิมสภาฯ เคยมีมติให้เยียวยา นศ. โดยให้สอบจนกว่าจะผ่าน บัดนี้ เวลาล่วงเลยมา 4 ปี แล้ว ยังคงเหลือ นศ. อีก 12 คน ที่ยังสอบไม่ผ่าน มติที่ประชุม อนุมัติให้จัดสอบให้แก่ นศ. สถาบันดังกล่าว

วาระที่ 4.4 โครงการระดมสมองเพื่อจัดทำสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามสาขาของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์จบใหม่ ที่ประชุมเสนอให้ปรับโครงการโดยให้มี stakeholder เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมองดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการกำหนดสมรรถนะให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานจริง ในส่วนการดำเนินงานควรปรับเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนา competency ของเทคนิคการแพทย์ และระยะที่ 2 การพัฒนา competency ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการทั้งระบบโดยอาจร่วมมือกับทีมจัดทำ มคอ.1 เพื่อให้ professional competency ดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ใน มคอ.1 ด้วย

วาระที่ 4.5 ผลการพิจารณาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต ของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล (หลักสูตรเชื้อดื้อยา) และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสตรจุลชีววิทยา และหลักสูตรการตรวจวินิจฉัย HIV) ที่ประชุมมีความเห็นให้นำหลักสูตรที่ผ่านการแก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการแล้ว เข้ามาพิจารณาอีกครั้งในคราวต่อไป โดยมีประเด็นเสนอแนะคือ หลักสูตรเฉพาะทาง ต้องเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่นอกเหนือไปจากหลักสูตรปกติ

วาระที่ 4.6 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Live blood cell (LBC) analysis ซึ่งมีการนำมาใช้วินิจฉัยโรคโดยใช้เลือดเพียงหยดเดียว ในคราวประชุมนี้อนุกรรมการพัฒนาวิชาการได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการวินิจฉัยโดยใช้ LBC และข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากการสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่ประชุมได้เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ นำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาเพื่อให้ความเห็นก่อนนำไปเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริโภคในลำดับต่อไป

วาระที่ 4.7 โครงการจัดพิมพ์คู่มือเทคนิคการแพทย์ การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ที่ประชุมมีมติเบื้องต้นให้มีการจัดพิมพ์จำหน่าย แต่ขอให้ทราบแห่งงบประมาณและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรก่อน จึงค่อยนำเสนอเพื่อพิจารณาประเด็นอื่นๆ ในคราวต่อไป

วาระที่ 4.8 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ขออนุมัติรายชื่อสถาบันสมทบเพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 1 แห่ง ได้แก่ รพ. แพร่ ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.9 สรุปแผนผลปฏิบัติงานประจำปี 2558 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้นำเสนอข้อมูลคะแนน CMTE จำแนกตามเลขที่ ทน. และได้แจ้งว่ารอบแรกของการยื่นต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ จะใช้แต้ม CMTE ยื่นได้ตั้งแต่ 16 เม.ย. - 16 ต.ค. 2561

วาระที่ 5 วาระอื่นๆ

วาระที่ 5.1 เนื่องด้วยคณบดี ม.ขอนแก่น จะพ้นวาระในวันที่ 6 มี.ค. นี้ จึงต้องมีการคัดเลือกกรรมการใหม่เพื่อทดแทนต่อไป

วาระที่ 5.2 แผนยุทธศาสตร์ของเทคนิคการแพทย์ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จมา 2 ปีแล้ว ควรนำมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป

วาระที่ 5.3 แจ้งเพื่อให้มีการพิจารณาเตรียมการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

วาระที่ 5.4 ขออนุมัติยกเลิกเลข ทน. ซ้ำซ้อน เนื่องด้วยระบบบันทึกเลข ทน. เดิม เป็นระบบ manual จึงเกิดความซ้ำซ้อนในการออกเลข ทน. ส่งผลให้นักเทคนิคการแพทย์ 4 ราย มีเลข ทน. มากกว่า 1 เลข ขณะนี้ได้ตรวจสอบเลขที่ใช้จริง เพื่อยกเลิกเลขอื่นที่ไม่ได้ใช้งาน

วาระที่ 5.5 การจัดทำ Annual report ปี 2559 ที่ประชุมเสนอแนะให้มีการดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่ม โดยให้ทำในลักษณะการสรุปงาน ความก้าวหน้า/การพัฒนาของงาน ทั้งส่วนที่เป็นของสภาวิชาชีพและส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอื่น

วาระที่ 6 กำหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2559 เป็นวันที่ 19 มีนาคม 2559   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการประชุมฯ ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ดังนี้

1. การเก็บข้อมูลคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง การบันทึกคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันหลัก

2. การเก็บข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต โดยเก็บข้อมูลแบบติดตามการปฏิบัติงานตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจนถึงปัจจุบัน เพื่อทราบแนวโน้มการคงอยู่ในอาชีพ และการพัฒนาตนเองของบัณฑิต

3. รูปแบบการดำเนินการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ที่จำเป็นต้องมีการวางแผนร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ และต้องมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับองค์กรท้องถิ่น ได้แก่ อบต. อบจ. รพ.สต. เป็นต้น อาจดำเนินการตั้งแต่การพัฒนาแผนฯ ร่วมกัน การจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรและ นศ. เข้าไปดำเนินการเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน ทั้งนี้การดำเนินงานลักษณะ social engagement นี้ มหาวิทยาลัยต้องเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งเรื่องของการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย การสร้างความร่วมมือกับชุมชน และการมีส่วนร่วมของแต่ละสำนักวิชาฯ ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จากประเด็นข้างต้น ตนเองมีแนวคิดที่จะพัฒนาในประเด็น ดังนี้

1. พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบัน โดยจะเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจนถึงปัจจุบัน เพื่อทราบอัตราการเติบโต การพัฒนา และการคงอยู่ของนักเทคนิคการแพทย์ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเก็บข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของอาจารย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำกับ ติดตาม ให้อาจารย์มีแต้มเพียงพอสำหรับการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ (อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุ)

3. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการแพทย์ชุมชน ให้เป็นลักษณะ social engagement โดยสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th