หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุมาตรา  สังข์เกื้อ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   06 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลพังงา และโรงพยาบาลตะกั่วป่า   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานรายวิชา PTH-495 ฝึกงานกายภาพบำบัด 3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  

นิเทศโรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง โรงพยาบาลพังงา และโรงพยาบาลตะกัวป่า จังหวัดพังงา

1. เพื่อดูความพร้อมของแผนก อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทางคลินิก

2. เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัดกับผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทางคลินิก

3. เพื่อพูดคุยกับนักศึกษากายภาพบำบัดเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัด และความเป็นอยู่ตลอดการฝึกปฏิบัติงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

รวบรวมข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และจากนักศึกษาฝึกงาน ส่วนหนึ่งแจ้งนักศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจ และเพิ่มแรงกระตุ้นในการฝึกงานทางคลินิก และข้อมูลทั้งหมดเข้าที่ประชุมสาขาวิชากายภาพบำบัดเพื่อหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ร่วมสอน จะนำมาพูดคุยในรายละเอียดกับกลุ่มย่อยเฉพาะทีมผู้สอนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพัฒนารูปแบบ เนื้อหาการสอน ให้นักศึกษากายภาพบำบัดมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์มากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th