หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณิศา  คุ้มบ้าน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   12 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลหาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจรายวิชา PTH-495 โรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลหาดใหญ่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  

การประสานงานกับอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทางคลินิกเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาอะไรร้ายแรงที่เกิดขึ้นในขณะฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาได้รับคำชมในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติทางคลินิกดีขึ้นเรื่อยๆ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปรับปรุงรูปแบบและหลักสูตรให้ชัดเจน ครอบคลุมตามความต้องการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  อาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติงานทางคลินิกได้แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาการเขียนรายงานให้มีความชัดเจนและอ่านเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมในเรื่องการคิดวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการรักษาของผู้ป่วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th