หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ราชัน  ฉ้วนเจริญ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   15 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   17 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการให้ระบบ 5 ส ในสถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจในระบบได้มรการเรียนรู้ในขั้นตอนการตรวจให้คะแนนอย่างถูกต้อง และทราบถึงมารยาทในการตรวจ เทคนิคการตรวจประเมิน แบบฟอร์มในการตรวจประเมิน พร้อมทั้งทราบกลไกและขั้นตอนในการขับเคลื่อน 5ส

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   เพื่อใช้ในการจัดระบบปฏิบัติการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าอาศัย เพื่อนำองค์กรมุ่งสู่มาตรฐานการจัดระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   นำความรู้ที่ได้ตากการสัมมนาในครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอนที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการจัดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใช้ในการตรวจรับรองมาตราฐานต่างๆต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th