หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   11 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   11 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันคลังสมองแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    อุดมศึกษากับภารกิจที่ 4 ปริมณฑลของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    19 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  จุดมุ่งหมายของการประชุม เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนหน่วยงานต่างๆในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ทบทวนและหยั่งลึกในภารกิจ ที่มีความหมายกว้างขวาง สามารถบูรณาการกับภารกิจอื่นๆได้ และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางวิชากร สังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆต่อไป ในการกล่าวเปิดการสัมมนา โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการท่านได้เสนอว่า การตีโจทย์ของภารกิจที่ 4 เพื่อนำไปปฏิบัติควรจะมีการเชื่อมโยงกันกับภารกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1. ปาฐกภาเรื่อง อุดมศึกษากับวัฒนธรรมสำนึก ผู้ปาฐกภาได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรม และกล่าวถึงความหมายของคำว่า วัฒนธรรม โดยอ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่าหมายถึง วิธีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวนา หรื สิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ จากคำจำกัดความดังกล่าวผู้ปาฐกถาได้ยกตัวอย่างวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น วัฒนธรรมของทางด้านวิทยาศาสตร์ คือองค์ความรู้ที่สั่งสมกันมาหรือวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นก็นับเป็นวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมทางการแพทย์ ดังนั้นคำว่าวัฒนธรรมอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรมเท่านั้น ๒. ศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาเมือง โดย รศ.ดร.วรลักษณ์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลปะ ม.เชียงใหม่ และเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยนำเชียงใหม่สู่ เมืองมรดกโลก” ได้กล่าวถึงถึงความร่วมมือกับของเทศบาลเมืองเชียงใหม่กับและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการผลักดันให้เป็นเมืองมรดกโลก ปัจจุบันเมืองเชียงใหม่อยู่ระหว่างการเสนอเป็นเมืองมรดกโลก โดยคณบดีคณะวิจิตรศิลปะ ม.เชียงใหม่ได้เล่าถึงโครงการต่างๆที่ทางคณะได้ทำเพื่อสนับสนุนในด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่นโครงการพื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม เช่น คัมภีร์ใบลาน ข้าวของเครื่องใช้โบราณ โครงการจัดแสดงศิลปะ โครงการค่ายศิลปะ โดยมีนักศึกษาเป็นผู้เป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ และทางคณะวิจิตรศิลปะยังทำหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อเสนอให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก โดยทำงานร่วมกับเทศบาลเมืองในเรื่องการเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อเสนอให้กับ UNESCO 3. แนวทางการสนับสนุนภารกิจที่ 4 ของมหาวิทยาลัย หัวข้อบรรยายนี้ได้กล่าวถึงทางโครงการต่างๆของทาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยดำเนินการฟื้นฟูชุมชน ให้กลายเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่น โดยมีการดำเนินการในเรื่องการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น โครงการฟื้นฟูศิลปะโดยจัดนิทรรศการ การจัดตลาดน้ำวัฒนธรรม และการสร้างนวัตกรรมจากวัสดุท้องถิ่น ในช่วงที่สองของการบรรยายในหัวข้อนี้ได้กล่าวถึงตัวอย่างโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และในช่วงท้ายของการบรรยายเป็นตัวอย่างของการสนับสนุนของทางมหาวิทยาลัยในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรองอธิการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้สืบสานและส่งเสริมการเผยแพร่ อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมีการยกตัวอย่าง เช่น การสร้างคุณค่าวัฒนวิธีชาวประมงชายฝั่งเพื่ออนุรักษ์สู่ชนรุ่นใหม่ ทำให้เกิดผลดีต่อชุมชุน คือการสร้างนวัตกรรมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ๔. มุมสะท้อนจากมิติของภาคีเครือข่าย ได้มีการนำหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาลเมืองขอนแก่น ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะ หอศิลป์ บ้านจิมทอมสัน มากล่าวถึงความร่วมมือของสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การสนับสนุนทางด้านวิชาการ การส่งนักศึกษาฝึกงาน หรือการไปดูงานเป็นต้น ๕. สรุปการสัมมนาและแผนการดำเนินงานต่อไป หัวข้อนี้ไม่ได้อยู่รับฟังเนื่องจากต้องเดินทางต่อ แต่ในที่ประชุมได้มีการพูดถึงการดำเนินการงานต่อไปไว้คร่าวๆ แทรกอยู่ในการบรรยายหัวข้อก่อนหน้านี้ โดยได้มีการกล่าวถึงตัวชี้วัดทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันเน้นการตอบตัวชี้วัดทางด้านเชิงปริมาณ แต่ยังขาดด้านของตัวชี้วัดด้านคุณภาพหรือทางด้านจิตใจ เนื่องจากการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจะตอบโจทย์ทางด้านนี้มากกว่า จึงได้มีการกล่าวว่าในคราวต่อไปอาจจะมีการจัดสัมมนาในเรื่องของตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ทำให้ได้ข้อคิดว่า การตอบโจทย์ของภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่ได้มีเพียงแค่ การไปทำบุญตามประเพณี การเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีเท่านั้น เราสามารถที่จะตอบโจทย์โดยมุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมของหมู่คณะเช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชุมชน หรือวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาทางการแพทย์ และการดำเนินการจะมีประสิทธิภาพมากหากสามารถตอบโจทย์ร่วมกับดำเนินภารกิจด้านอื่น เช่น การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ และการวิจัย ซึ่งได้มีการแสดงตัวอย่างให้เห็นตลอดการสัมมนา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th