หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธวัชชัย  ลักเซ้ง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   12 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.สระบุรี/นครปฐม/มะการักษ์/ราชบุรี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษากายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานนักศึกษากายภาพบำบัด 4 โรงพยาบาล คือ รพ.สระบุรี/รพ.นครปฐม/รพ.มะการักษ์/รพ.ราชบุรี โดยมีผู้ร่วมนิเทศงานคือ อ.ดร.ปริญญา หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลต่างๆที่ได้ไปนิเทศ เพื่อนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาร่วมเสนอแนะในการประชุม เพื่อใช้ในการปรับปรุง/แก้ไข/วางแผนการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัดในปีต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th