หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   05 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทสงานสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  การนิเทศงานสถานประกอบการ 3 แห่ง ได้แก่ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร และ อุตสาหกรรมก่อสร้าง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้ที่ได้รับจากการนิเทศงานสหกิจครั้งนี้ คือ การจัดทำโครงการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ  ซึ่งมีหลักการการเขียนหลักการและเหตุผลที่ชัดเจน วัตถุประสงค์สามารถวัดได้จริง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมผลิตอาหารและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนในรายวิชา การบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th