หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กชพรรณ  นุ่นสังข์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   11 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   12 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    เทคนิคและกระบวนการเชื่อมโยงความคิดสู่การพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ(System thinking)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    15 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  1) สมองกับการคิด perception&Paradigm ทดสอบความถนัดและอัตลักษณ์ในการรับรู้ 2) การรับรู้ VAK กับรูปแบบความจำ และการฟื้นความจำ ฝึกคิดรัศมี - คิดกว้าง - คิดลึก 3) เครื่องมือในการคิด Mind Map 4) อัตลักษณ์ในการคิดแบบ CS, AS, CR, AR ข้อแนะนำสำหรับการคิดแต่ละแบบ 5) เครื่องมือในการคิดแบบกวาดสำรวจ PMI, PMO ของ Dr Edward de Bono 6) เครื่องมือในการคิด หมวก 6 ใบ ของ Dr Edward de Bono 7) การใช้เครื่องมือการคิดค้นหาคุณค่า (Values)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1)ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคิดเป็น รู้คิด รู้จำ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2)สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดมาปรับให้เหมาะสมกับปัจเจกบุคคลเพื่อสร้างผลงาน และทำให้งานประจำวันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3)สามารถจัดระบบการคิดให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีม 4)สามารถยอมรับในการสร้างกระบวนการคิด การให้คุณค่าของแต่ละบุคคล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การจัดทำรายงาน การวางแผนการทำงาย การช่วยจำ การสรุปบทเรียน การนำเสนอ การจัดประเด็น และการสรุปประเด็นเป็นต้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th