หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   06 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    วันนักประดิษฐ์ 2559 (INVENTOR DAY 2016)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  

การพัฒนางานวิจัยเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ โดยในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาของชาติ และการพัฒนาจากงานวิจัยสู่สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และต่อยอดสูเชิงพาณิชย์ การส่งออกสู่ต่างประเทศ

ในการนำเสนอผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้จากการวิจัยในครั้งนี้ ได้นำผลงาน 3 ผลงานไปนำเสนอ ถ่ายทอดความรู้ ประกอบด้วย

1.นาโนอิมัลชันครีมบำรุงผิวสารสกัดน้ำมันรำข้าวสังข์หยดและทานาคา

2.ทรูการ์ซิเนีย+กรีนที:ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดไขมันและน้ำหนัก

3.นาโนเอ็นแคบซูเลชันผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสมุนไพรไล่หนู

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา อย่างยิ่ง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล การแลกเปลี่ยนมาใช้ในการพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้นไปและสอดคล้องกับนโยบายของชาติ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาบูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานสู่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักศึกษาทั้ง ป.ตรี โท และ เอก รุ่นต่อๆไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th