หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศก์งานนักศึกษากายภาพบำบัดปี 3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
   ทราบลักษณะการฝึกงาน ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการปฏิบัติงานทางคลินิก พฤติกรรมของนักศึกษาขณะฝึกงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา PTH 352 PTH 353 PTH 227 PTH 214 ให้สามารถเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการประกอบวิชาชีพยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา PTH 352 PTH 353 PTH 227 PTH 214

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th