หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   10 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   จังหวัด  อุบลราชธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
   การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องฤทธิืิต้านการอักเสบของสารธรรมชาติจากว่านชักมดลูกในเซลล์แมคโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางในการทำการวิจัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยกับผู้เข้าร่วมประชุมที่ศึกษาในเรื่องที่ใกล้เคียงกัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th