หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และ วช.   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  

สำหรับเนื้อหาใรการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย

- พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

- หลักการเขียนข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์

- มาตรฐานสัตว์และการเลี้ยงสัตว์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ทราบรายละเอียดและเข้าใจ พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น

- ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ทำให้สามารถดูแลและปฏิบัติต่อสัตว์ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

- ทราบและเข้าใจหลักการเขียนข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์มากยิ่งขึ้น

 

 

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการสอนนักศึกษาในรายวิชา MTH-239 และนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำโครงการวิจัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th