หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริอุมา  เจาะจิตต์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   31 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  ไปนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ สำนักงานเขตห้วยขวาง เทศบาลนครนนทบุรี สำนักงานเขตยานวา และงานบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศิริราช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ในการนิเทศงานครั้งนี้ ทดลองนิเทศงานร่วมกับอาจารย์จาก ม.เวสเทิร์น ซึ่งมี MOU ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการนิทศงานระหว่างสถาบัน ซึ่งจะทำให้สามารถมาพัฒนากระบวนการนิเทศงานของหลักสูตรได้ นอกจากนี้ จากการพูดคุยกับพนักงานที่ปรึกษาในแต่ละสถานประกอบการ โดยเฉพาะ สำนักงานเขต ห้วยขวาง เทศบาลนครนนทบุรี สำนักงานเขตยานวา ซึ่งมีศิษย์เก่าของหลักสูตรทำงานอยู่ ทำให้ได้เครือข่ายศิษย์เก่า และโอกาสงานของนักศึกษาปัจจุบันในอนาคต นอกจากนี้มีโอกาสได้ศึกษางานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลศิริราช และได้พูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำผลมาพัฒนากระบวนการนิเทศงานของหลักสูตร และพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการของหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอกได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th