หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศนี  ชูเชื้อ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์    จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  

การฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน

1. การจัดทำแผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ประดน จาติกวนิช

โดยเป็นการอธิบายถึงภาพรวมในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และกล่าวถึงรายละเอียดของหัวข้อดังต่อไปนี้

-          วัตถุประสงค์ของแผนฯ

-          ผู้รับผิดชอบแผน

-          ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการจัดทำแผน

-          ลักษณะงานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ ได้แก่ งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานผลิตสัตว์เพื่อบริการ งานสอน

-          มาตรฐานและแหล่งที่มาของสัตว์

 

2.  บทบาทของ คกส. ตาม พ...สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.. 2558 โดย ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา

          พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวมทั้งสิ้น 56 มาตรา ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มีนาคม 2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 14 กันยายน 2558

หมวด 1 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

หมวด 2 จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

หมวด 3 การควบคุมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

          ส่วนที่ 1 สถานที่ดำเนินการ

          ส่วนที่ 2 การดำเนินการต่อสัตว์และซากสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

หมวด 4 พนักงานเจ้าหน้าที่

หมวด 5 มาตรการปกครอง

หมวด 6 บทกำหนดโทษ

บทเฉพาะกาล มาตรา 49-56

          โดยใน พ.ร.บ. ฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลเพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานของสากล เพื่อคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์ ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ ส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานประเทศ

3.   จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และหลักการเขียนข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์

ประกอบด้วยสาระสำคัญคือ การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์เป็นต้นแบบ หลักการ 3Rs การหลีกเลี่ยง/ทดแทนการใช้สัตว์ (Replacement) การลดจำนวนสัตว์ที่ใช้ (Reduction) การปรับปรุงวิธีปฏิบัติต่อสัตว์ (Refinement)

4.    มาตรฐานสัตว์และการเลี้ยงสัตว์

- ประเภทของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

- สถานที่เลี้ยงสัตว์

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 

การนำความรู้ในพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาเพื่อให้มีการจัดการกับสัตว์ทดลองที่ถูกต้องในการเรียนการสอนรายวิชาเภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 1 และ 2  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   - ดำเนินการขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทที่ 2 เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้สัตว์ทดลองได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0471 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th