หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พิไลพักตร์  ชูมาก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเภสัขวิทยาแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologist (APFP) Meeting "New Paradigms in Pharmacology f
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ จัดประจำทุก 3 ปี โดยมีเจ้าภาพการจัดประชุมหมุนเวียนกันในประเทศสมาชิก 9 ประเทศ คือเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐมาเลเซีย ไต้หวัน-สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทย มีการนำเสนองานวิจัยใหม่ที่ค้นพบทั้งทางด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยา โดยวิทยากรหลายประเทศ การพัฒนายาใหม่ๆ การศึกษาลงลึกทั้งในระดับ หลอดทดลอง กลไกทางขีวเคมี ในสัตว์ทดลอง ในระดับเซลล์ ระดับยีน การเพาะเลี้ยงเซลล์ ต่างๆ เป็นต้น โดยมีหัวข้อหลากหลายทั้งด้านการต้านมะเร็ง ต้านแบคทีเรีย เกี่ยวกับเมตาโบลิกซินโดรมต่างๆ ต้านการเกิดไวรัส HIV และเกี่ยวกับทดสอบกลไกการเกิดพิษวิทยาต่างๆ ตลอดจนมีการนำเสนอโปสเตอร์อีกจำนวนมากท้ังเกี่ยวกับ มะเร็ง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่ได้สามารถนำมาใช้ในการเป็นแนวทางในการเรียนการสอนในวิชาด้านพิษวิทยาต่างๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การทำวิจัยที่เกียวข้องกับงานด้านพิษวิทยาและเภสัชวิทยา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th