หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สลิลา  เศรษฐไกรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   06 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลละงู   จังหวัด  สตูล
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจรายวิชา PTH-495
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
   นิเทศสหกิจรายวิชา PTH-495 ที่โรงพยาบาลละงู จ.สตูล ไม่มีปัญหาร้ายแรงใดๆ การประสานงานกับอาจารย์ผู้คุมปฏิบัติงานทางคลินิกเรียบร้อยดี อาจารย์ต้องการข้อมูล feedback ด้านการเรียนการสอนทางคลินิกจากนักศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ปรับปรุงรูปแบบและหลักสูตรให้ชัดเจน และครอบคลุมตามความต้องการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   ปรับปรุงรูปแบบและหลักสูตรให้ชัดเจน และครอบคลุมตามความต้องการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th