หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วาริท  เจาะจิตต์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   30 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตนักเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมประจำเดือน โดยเป็นครั้งที่ 1/2559 มีเนื้อหาหลักคือ - การจัดทำ มคอ 1 - การวางแผนกำลังคนทางสุขภาพ - เทคนิคการแพทย์ - ทุนการศึกษา/รางวัลสำหรับ นักศึกษาผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อนำมาแจ้งทราบแก่ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อนำไปปรับปรุงในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การปรับปรุงหลักสูตร และคุณลักษณะของนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th