หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วาริท  เจาะจิตต์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถานประกอบการที่รับนักศึกษา สหกิจศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานสหกิจศึกษา เทอม 2/2558
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการต่างๆต่อไปนี้ - SCG Logistic Ltd. - Unilever Holding Ltd. - Siam Michelin Ltd. รวมจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 3 คน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับทราบข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต รวมถึงรายวิชาใดบ้างที่ควรเพิ่มความเข้มข้น หรือเพิ่มเนื้อหา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาปรับปรุงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนส่งสถานประกอบการสหกิจศึกษา รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th