หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 ก.พ. 2548    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2548
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สวทช   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    งานแถลงข่าว "โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์" ครั้งที่ 1/2559
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    04 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  นำเสนอผลงาน "ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์" และตอบข้อสักถามจากผู้สนใจและสื่อมวลชน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำเสนองานวิจัยต่อผู้ประกอบการในกิจกรรม 23-24 ก.พ 59 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิต ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th