หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2559 มีการจัดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์ ครั้งที่ 7 ณ ห้อง BSC 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัวต์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และหลักการเขียนข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ รวมทั้งมาตรฐานสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในการเลี้ยงและการใช้สัตว์ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ของงานวิจัย งานสอน หรืองานทดสอบคุณภาพผลผลิตต่างๆ ผู้เลี้ยงหรือผู้ใช้ จะต้องได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ ตาม พ.ร.บ.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้สัตว์เพื่อการวิจัยและการสอน และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th