หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   29 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยพะเยา   จังหวัด  พะเยา
  เรื่อง/หลักสูตร    งานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    04 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้ประสบการณ์ในการจัดงานประชุมระดับชาติที่มีบรรยากาศแห่งความเป็นวิชาการที่ดีเยี่ยม การต้อนรับที่อบอุ่น มีการแสดงผลงานที่มีความก้าวหน้าทางการวิจัยและเป็นระบบ มีการกระตุ้นให้แต่ละคณะในมหาวิทยาลัยทำวิจัยเพื่อเกื้อกูลชุมชน เช่น โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (อำเภอ)  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th