หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   27 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   28 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3 ในการประเมินการบริโภคอาหาร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ก.พ. 2559


  เนื้อหา ?
  เป็นโครงการที่อบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้คำนวณค่าสารอาหาร และการประเมินคุณค่าทางโภชนาการที่บุคคลได้รับ โดยใช้ฐานข้อมูลสารอาหารส่วนใหญ่ของประเทศไทย โปรแกรมมีรายการอาหารมากกว่า 2000 รายการ และสามารถคำนวณสารอาหารได้มากถึง 35 ชนิด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3  ซึ่งนำไปสู่การคำนวณปริมาณสารอาหารที่รับประทานได้ในชีวิตประจำวัน หรือสามารถออกแบบอาหารที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่อไปได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำไปใช้ในการเรียนการสอน นศ ระดับ ป ตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในส่วนรายวิชาภาคนิพนธ์ การนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนางานวิจัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th