หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   29 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยพะเยา   จังหวัด  พะเยา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    31 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

มีการเผยแพร่ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลียี และนวัตกรรม เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการนาไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้เกิดความยั่งยืน โดยได้มุ่งหวังให้เป็นเวทีที่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดหรือปรับกระบวนทัศน์ในฐานะนักวิจัยกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

มุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยเพื่อสามารถพัฒนานำไปใช้งานได้จริงโดยนำไปผนวกร่วมกับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th