หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   23 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    31 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แบ่งเป็นภาคบรรยายและโปสเตอร์ มีการนำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ สมุนไพร เป็นต้น ทั้งทางด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นพื้นฐานการวิจัยในระดับสูงต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอน ที่มีงานวิจัยเป็นพื้นฐาน (research base)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปพัฒนาต่อด้านการนำไปใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่ผลิตสารปฏิชีวนะ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th