หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สพสว. และ วช.   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมผู้ขอรับใบอนัญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

1. การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

2. พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

3. จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยขาศาสตร์ และหลักการเขียนข้อเสนอโคงการขอใช้สัตว์

4. มาตรฐานสัตว์และการเลี้ยงสัตว์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้มาประกอบการสอนรายวิชา MTH-239 แนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการ และการทำวิจัยที่ต้องดำเนินการในสัตว์ทดลอง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา MTH-239 ในหัวข้อสัตว์ทดลองและการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง

2. การเขียนข้อเสนอโครงการ และสิ่งสำคัญในการดำเนินการต่อสัตว์ทดลองพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th