หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ/ม.สงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมขอรับใบอนุญาตการใช้สัตว์ทดลองในงานทางวิทยาศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

ด้วยประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 14 กันยายน 2558 เพื่อให้การดำเนินการการวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลอง เป็นไปตาม พรบ.และมาตรฐานสากล สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติจึงได้จัดอบรมเกียวกับ พรบ.ดังกล่าวและจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักวิจัย ผู้ใช้สัตว์ได้รีบความรู้และสอบประเมินความรู้เพื่อเป็นผู้ใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การนำความรู้มาปฏิบัติตาม พรบ. จรรยาบรรณ และตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ (SOP)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การถ่ายทอดสู่นักศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ให้มีความรู้ การปฏิบัติตาม พรบ. จรรยาบรรณ และตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ (SOP) อย่างถูกต้อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th