หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   13 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   14 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12 การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการแก้ไขปัญหายุงและไข้เลือดออกในชุมชนปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในหลายแง่มุมตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ไปต่อยอดในการวิจัยเพื่อลดปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยการบูรณาการความรู้และการปฏิบัติต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th