หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จันจิรา  มหาบุญ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   22 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มวล.   จังหวัด  ระยอง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
   นิเทศสหกิจ กล่มบริษัทสมบูรณ์ และ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป รวม 5 โรงงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

รับทราบผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ได้รับข้อเสนอแนะที่ดีในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th