หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   22 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศศภท.    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุม การขับเคลื่อน patient safety เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ได้เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อน patient safety เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายในอนุกรรมการชุดดังกล่าว เป็นหนึ่งในอนุกรรมการย่อย ของศศภท. ที่จะเป็นกลุ่มผลักดันการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ patient safety โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การแจ้งผลการเสวนา “ประยุกต์ใช้ ทำได้จริง patient safety curriculum ของ WHO” 2. การแจ้งผลการประชุมร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อน patient safety curriculum ของ WHO ของ สรพ. 3. นำเสนอการจัดทำ concept paper ที่จะทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 4. หารือ และจัดทำสื่อวิดีโอสำหรับการเรียนการสอน module 11 ในส่วนของ module ที่ 11 ของหลักสูตร WHO patient safety (improving medication safety ) 5. การจัดทำคู่มือสำหรับผู้สอน (หนังสือโมดูลการเรียนรู้เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยสำหรับคณะเภสัชศาสตร์) โดย อาจารย์ธนวัฒน์ คงยศ รับผิดชอบ หัวข้อ human factor และการจัดทำเนื้อหาย่อหัวข้อ engaging with patient carer ทั้งนี้แล้วหลังจากที่จัดทำคู่มือสำหรับเภสัชกรเสร็จ จะดำเนินการส่งข้อมูลต่อให้กับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ต่อไป เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการสอนที่มีความเกี่ยวข้องกับ patient safety

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จะนำมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการเรียนรู้ โดยผนวก เนื้อหา patient safety เข้าไปในการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th