หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   20 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 1/2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  มีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558: ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมครั้งที่ 2/2558 วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ : อาจารย์ณัฐาศิริ ประธานอนุกรรมการหลังสูตร Patient safety and RDU มาบรรยายหลักสูตร Patient safety พร้อมทั้งแนวทางในการนำมาจัดการเรียนการสอนให้กับคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องการจัดงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาปี 2559 ในด้านของวันเวลาที่จัด สถานที่และหัวข้อที่จะจัด (ทางคณะอนุกรรมการเล็งเห็นการเรียนการสอนในลักษณะชุมชนของม.วลัยลักษณ์ ที่น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้จึงมอบหมายให้นำเสนอเป็นตัวอย่างในการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาปี 2559 นี้ )

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th