หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มัตติกา  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   11 ม.ค. 2559    ถึงวันที่   14 ม.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์สหกิจไทย   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา
  เรื่อง/หลักสูตร    คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  -ปรัญชาสหกิจศึกษา -มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา - การบริหารการจัดการสหกิจศึกษา -การประเมินผลการสหกิจศึกษา -การเจรจาที่สำคัญในงานสหกิจศึกษา -การนิเทศงานและการสอนงาน -การให้คำปรึกษาและจริยธรรมผู้นิเทศสหกิจศึกษา -การแก้ปัญหาในงานสหกิจศึกษา -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา -มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการสหกิจศึกษา -การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ในการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนิเทศงาน การให้คำปรึกษา การแก้ปัญหาต่างๆ และการคิดหัวข้อโครงงาน เป็นต้น ซึ่งทุกหัวข้อการอบรมสามารถนำมาใช้ในกระบวนการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประยุกต์ในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในการปรึกษาหรือการให้คำแนะนำ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th