หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 ธ.ค. 2558    ถึงวันที่   28 ธ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การเปลี่ยนแปลงตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในคณะอนุกรรมการฯ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 รายงานการประชุม 1/2558

2.2 สรุปข้อมูลร้านยาสำรวจร่วม 5 ร้าน

2.3 พิจาณาสัดส่วนของนักศึกษาต่อร้านยาแหล่งฝึก

2.4 เลือกรองประธาน

วาระที่ 3 ติดตามงานโครงการ

3.1 หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและข้อตกลงระหว่างร้านยาและคณะเภสัชศาสตร์

3.2 คู่มือสำหรับคณาจารย์ร้านยาแหล่งฝึก

3.3 ระบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษา

3.4 คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน

3.5 ทำเนียบเภสัชกรแหล่งฝึก

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

4.1 กำหนดวันประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. เตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน

2. เตรียมความพร้อมร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์ สำหรับกิจกรรมและแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

รูปแบบกิจกรรมเชิงคุณภาพที่ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษา ได้แก่ การคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคเรื้อรัง การให้บริการเลิกบุหรี่ในร้านยา งานเยี่ยมบ้าน การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotics Smart Use)พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th