หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   ต.ค. 2559    ถึงวันที่   ต.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สรพ.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมขับเคลื่อน WHO patient safety curriculum ให้กับสถานศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ได้รับมอบหมายจากคณบดีให้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน WHO Safety Curriculum ให้กับสถานศึกษา โดยมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการกล่าวรายงานการเปิดประชุมโดยผู้แทนจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) Dr. Nima Asgari ทั้งนี้แล้วได้มีการกล่าวพิธีเปิดการประชุมจาก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการมอบนโยบายในการสร้าง Patient safety ในสถานศึกษา โดยได้กล่าวในส่วนของความสำคัญของ patient safety ในสถานพยาบาลซึ่งถือเป็นลำดับแรกที่สุดต้องให้ความสำคัญโดยเล็งเห็นว่า การที่บุคลากรสาธารณสุขจะเล็งเห็นความสำคัญเรื่องดังกล่าวนั้นต้องเริ่มมาจากการปลูกฝังในระดับสถานศึกษามาก่อนเพื่อให้เวลามาทำงานจริง จะได้ตระหนักและเห็นความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยในครั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดทำคู่มือฉบับแปลจากคู่มือภาษาอังกฤษของ WHO เพื่อให้เป็นคู่มือกับสถานศึกษาในการนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยซึ่งจะมอบให้กับทุกสถาบันและทุกคณะ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาจากตัวแทนวิชาชีพในด้าน การเรียนการสอนและความปลอดภัยของผู้ป่วยซึ่งมีเนื้อหาความสำคัญคือ การสอนด้านการจัดการความปลอดภัยควรมีการบูรณาการเข้ากับรายวิชาไม่ควรแยกออกมาต่างหาก ควรมีการเรียนการสอนด้านการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น การทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยมากที่สุด ควรมีการขยายขอบเขตการเรียนการสอนที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย ให้มีความครอบคลุมทุกวิชาชีพทางด้านสุขภาพ ไม่ใช่เฉพาะ เภสัชกร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เท่านั้น และไม่ใช่เน้นเฉพาะการทำงานในโรงพยาบาลแต่ต้องรวมด้านชุมชนด้วย เน้นการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดแทรมเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเข้าไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาหลักสูตรความปลอดภัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th