หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 ธ.ค. 2558    ถึงวันที่   24 ธ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การเรียนการสอนจริยศาสตร์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

แนวคิดคุณธรรม จริยธรรม

หลักการพิ้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดทางจริยธรรม

แนวคิดทางจริยธรรม ในวิชาชีพการพยาบาล

การสอนจริยธรรมในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ

การตัดสินใจทางจริยธรรม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำแนวคิด หลักการ ตัวอย่างโจทย์ การตัดสินใจทางจริยธรรมมาใช้ในการสอนจริยศาสตร์เพิ่มเติม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ในการสอนภาคปฏิบัติจะเน้นให้นักศึกษามี moral  sensitive  ในขณะปฏิบัติการพยาบาล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0469 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th