หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 ธ.ค. 2558    ถึงวันที่   18 ธ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ม.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

แนวคิดการเรียนรุ้แบบ Active Learning

การเรียนการสอน แบบ Flip Classroom

การเรียนการสอนแบบ PBL

การเรียนการสอนแบบ Team based learning   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสอนมาปรับใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบเชิงรุก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้มาก่อนล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำแนวทางการสอนแบบทีม และการทำข้อสอบ ไปปรับใช้ในรายวิชาทฤษฎี

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th